Oznámení
Dne 24. 1. 2018 byla podána žádost o zrušení registrace Domova pro seniory Albion, s.r.o. od této chvíle započala tříměsíční lhůta, dle zákona 108/2006 o sociálních službách. Tato skutečnost je i na registru MPSV.

Principy

Princip důstojnosti
Respektovat individualitu klientů, kulturní a sociální zvláštnosti každého klienta a jeho rodiny. Jednat s klientem v každé situaci dle zásad partnerství. Veškerá dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost klienta.

Princip ochrany soukromí klienta
Během poskytování péče v pokoji vstupuje pracovník služeb DpS Albion pouze na ta místa, kam je zván. Veškeré informace o klientovi jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem. S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

Princip zplnomocnění
Pracovník respektuje práva klienta na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá. Klient má právo a zodpovědnost rozhodovat o sobě samém. Klienti mají právo hodnotit poskytované služby a navrhovat případné změny. DpS Albion se zamýšlí nad návrhy klientů, které získává dotazníkovým šetřením, evidencí stížností i pochval atd.

Princip nezávislosti
Služby DpS Albion podporují u klientů nacházení a využívání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

Princip práva volby
DpS Albion respektuje rozhodnutí klienta a vytváří podmínky pro to, aby klienti DpS Albion mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace. Klient se rozhoduje pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb. Služby DpS Albion jsou koncipovány na základě spolurozhodování o výběru služeb a tvorbě individuálního plánu.

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb
Klienti mají právo hodnotit poskytované služby a navrhovat případné změny, viz výše.

Princip kontinuity péče
V rámci ukončování péče je klient informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v požadovaném regionu.

Zavolejte nám
Napište nám
Chci se stát klientem
Kontakt
Albion - Domov pro seniory
Peroutkova 531/81
158 00 Praha 5

770 105 597
770 105 598
info@dsalbion.cz
www.dsalbion.cz